PASLAUGOS VAIKŲ AKIMIS


 

DIDŽIASALIO VAIKŲ GLOBOS IR SOCIALINĖS PARAMOS ŠEIMAI CENTRO GYVENTOJŲ ĮTRAUKIMO Į PASLAUGŲ PLANAVIMĄ, TEIKIMĄ IR VERTINIMĄ POLITIKA

                   PATVIRTINTA

                   Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centro

                   direktoriaus 2021 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. 1-111

 

 

DIDŽIASALIO VAIKŲ GLOBOS IR SOCIALINĖS PARAMOS ŠEIMAI CENTRO GYVENTOJŲ ĮTRAUKIMO Į PASLAUGŲ PLANAVIMĄ, TEIKIMĄ IR VERTINIMĄ POLITIKA

 

 

I  SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centras (toliau – Centras) paslaugų gavėjų (toliau Centro gyventojai) įtraukimo į paslaugų planavimą, teikimą ir vertinimą politika (toliau –Įtraukimo politika) yra vidinis Centro dokumentas, apibrėžiantis Centro gyventojų įtraukimo į jų gyvenime vykstančių (vyksiančių) pokyčių, veiklų įvairiose gyvenimo srityse (ugdymosi, sveikatos, laisvalaikio, santykių su aplinka, kasdienės buities ir pan.) planavimo, vykdymo ir vertinimo procedūras.

2. Centro gyventojai, atsižvelgiant į jų amžių, vystymosi raidą bei gebėjimus nuolat skatinami reikšti savo nuomonę, požiūrį bei lūkesčius, užtikrinant jų pasirinkimo teises kasdienėje veikloje, didinant jų savarankiškumą, aktyvų dalyvavimą, sprendimų priėmimą ir atstovavimą visuose Centro lygmenyse ir bendruomenėje.

 

II  SKYRIUS

PASLAUGŲ PLANAVIMAS, TEIKIMAS IR VERTINIMAS

 

3. Siekiant užtikrinti kokybišką Centro gyventojų įsitraukimą į jų gyvenime reikalingų paslaugų planavimą, teikimą ir vertinimą, skatinamas atviras, nuoširdus bei atsakingas  Centro darbuotojų ir gyventojų bendravimas ir bendradarbiavimas.

4. Centro gyventojai dalyvauja sudarant ir peržiūrint:

4.1. metinius šeimynos veiklos planus, kuomet planuojamos išvykos, renginiai, laisvalaikio  užimtumas, jų asmeninės, šeimynos ir Centro šventės ir pan.;

4.2.Individualius socialinės globos planus, kai planuojama pagalba įvairiose jų gyvenimo srityse: dėl elgesio ir emocijų valdymo mokykloje ir namuose, dėl savarankiškumo ugdymo kasdienėje veikloje, mokymosi motyvacijos kėlimo ir pan.

5. Centro gyventojai dalyvauja:

5.1. priimant sprendimus jiems svarbiais klausimais, pasirenkant: ugdymo įstaigą, profesiją, būrelį, stovyklą, išvykas, svečiavimosi artimųjų ar globėjų šeimoje galimybę;

5.2. maisto produktų pirkimo bei maisto gaminimo procese;

5.3. įsigyjant aprangą, avalynę, higienos priemones, ugdymo priemones;

5.4. pasirenkant grožio paslaugas (šukuosena, auskarų vėrimas ir pan.)

4.5.kuriant jaukią gyvenamąją aplinką (savo kambario, šeimynos patalpų dekoravimas, augintinio įsigijimas ir pan.);

5.6. įsigyjant šeimynos gyvenimui būtinas priemones (kilimas, buitinė technika, dviračiai, kamuoliai  ir pan.) );

5.7.kuriant šeimynos elgesio taisykles, skatinimo sistemą, budėjimo grafikus;

5.8. priimant sprendimus, įsigyjant norimą prekę už jų asmenines, sutaupytas lėšas (telefono, kompiuterio, dviračio pirkimas ir pan.)

6. Metų pabaigoje Centro gyventojai dalyvauja paslaugų vertinime, užpildydami paslaugų kokybės vertinimo anketą.

7. Apklausos rezultatai aptariami metinėje veiklos ataskaitoje.

8. Atsižvelgiant į gautus apklausos rezultatus, gerinama teikiamų paslaugų kokybė bei Centro gyventojų gyvenimo kokybė.

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

9. Centro gyventojų Įtraukimo politika yra peržiūrima kartą per metus ir, esant poreikiui, koreguojama.

10. Centro gyventojų Įtraukimo politika skelbiama viešai Centro internetinėje svetainėje www.didziasaliovgc.lt


Mūsų teikiamos paslaugos ir teikiamų paslaugų kokybės užtikrinimas

Teikiamos paslaugos
Centro darbuotojų nuolatinio mokymosi ir kompetencijų tobulinimo tvarkos aprašas
Centro darbuotojų samdymo ir išsaugojimo politika
Centro kokybės politika
Nuolatinio tobulinimosi ir mokymosi sistema
Smurto prieš Centro gyventojus ir finansinio piktnaudžiavimo jų atžvilgiuprevencijos procedūrų aprašas
Centro darbuotojų ir gyventojų saugos ir sveikatos užtikrinimo priemonių aprašas
Centro etikos ir gerovės užtikrinimo politika
Centro gyventojų pareiškimų, pasiūlymų, skundų pateikimo bei nagrinėjimo tvarkos aprašas
Centro gyventojų teisių deklaracija
Paslaugų gavėjų įgalinimo koncepcija
Centro gyventojų gyvenimo kokybės koncepcija
Rezultatai