Menu Close

Asmens duomenų apsauga

Didžiasalio vaikų globos ir socialinė paramos šeimai centras (toliau – Centras)  darbuotojų bei paslaugų gavėjų duomenis tvarko vadovaudamasis  Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu.

Asmuo turi teisę:

 • Gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 • Susipažinti su savo asmens duomenimis, kurie yra saugomi;
 • Prašyti ištaisyti neteisingus, netikslius ar neišsamius asmens duomenis;
 • Prašyti ištrinti (teisė „būti pamirštam”) asmens duomenis;
 • Nesutikti, kad būtų tvarkomi bet kokie su konkrečiu atveju susiję asmens duomenys;
 • Prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;
 • Gauti savo asmens duomenis skaitmeniniu formatu ir persiųsti juos kitam duomenų valdytojui („duomenų perkeliamumas“).
 • Šios teisės padeda užtikrinti, kad informacija apie asmenį yra teisinga, kad ji prieinama tik tiems, kam suteikta teisė prie jos prieiti, ir naudojama tik teisėtais tikslais.

Asmens teisių įgyvendinimo tvarka

Asmuo, siekdamas įgyvendinti  nurodytas teises, gali pateikti  Centro administracijai  prašymą  adresu: Pupienos g. 4, Didžiasalis, LT-30153 Ignalinos r. Atsakoma ne vėliau nei per 14 dienų nuo prašymo pateikimo dienos.

Asmens teisės nėra absoliučios

Įstatymuose gali būti numatyta išimčių, kai  Centras asmens  teisių gali neįgyvendinti, kai reikia:

 • užtikrinti valstybės saugumą ar gynybą;
 • užtikrinti viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą;
 • užtikrinti svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus;
 • užtikrinti tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą;
 • užtikrinti asmens  ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Asmens duomenų saugumo pažeidimai ir apskundimas

Jeigu asmuo mano, kad pažeistos jo, kaip duomenų subjekto, teisės, arba nori gauti daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą, gali kreiptis į Centro duomenų apsaugos pareigūnę  Jolitą Vaiciukevičienę tel.: +370 386 59 200, +370 386 48 882,  el. p. duomenys@didziasaliovgc.lt

Jeigu asmuo nesutinka su Centro administracijos ar duomenų apsaugos pareigūno atsakymu, jis gali kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (VDAI), Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, tel.: +370 5 27 2804,  +370 5 279 1445, el. p. ada@ada.lt.

 

 

 

 

 

 

Skip to content